Menetelmiimme kuuluvat erilaiset biotestit, mikrobiologiset ja bioteknologiset analyysit, bioinformatiikka sekä genomin sekvensoinnit. Teemme biotesteihin kuuluvat syto- ja genotoksisuustestit solulinjoilla ja mikro-organismeilla. Niiden avulla voimme simuloida myrkytyksen eri tasoja ihmisessä. Selvitämme sytotoksisuustesteillä näytteen myrkyllisyyttä solutasolla. Genotoksisuustesteillä saamme selville vaikutukset solun geneettiseen materiaaliin DNA:ssa tai kromosomissa.

Vahvuuksiamme perinteisiin tutkimusmenetelmiin verrattuna ovat:

 • Nopeus
 • Hyvä hinta-laatusuhde
 • Eläinkokeettomuus
 • Mahdollisuus tutkia valmis lopputuote käyttöolosuhteissa

Bioinformatiikka ja sekvensointi

Bioinformatiikalla tarkoitetaan biologisen tiedon hallintaa ja hyödyntämistä tietotekniikan keinoin siten, että tuloksia on helpompi tulkita. Tarjoamme bioinformatiikkapalvelua erityisesti mikrobien perimän analysoimiseen mm. lisäaineiden turvallisuuden tutkimuksissa. Bioinformatiikkamme on optimoitu mikrobien analysointiin.

Teemme turvallisuusarviointimme:

 • Tehokkaasti ja joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan.
 • Selkeästi ja ymmärrettävästi raportoiden.
 • Tulokset viranomaisten vaatimusten mukaisesti raportoiden.

Meiltä saat myös kattavat sekvensointipalvelut. Sekvensoimme tarpeen mukaan mikrobin genomin, plasmidit tai yksittäisiä geenejä. Valitsemme sekvensointimenetelmän tapauskohtaisesti.

Bioinformatiikka ja sekvensointi

Genotoksisuus­analyysit

Genotoksisuusanalyyseillä saadaan selville vaikutukset solun geneettiseen materiaaliin DNA:ssa tai kromosomeissa. Vaikutus voi näkyä välittöminä solumuutoksina tai vasta seuraavan sukupolven perimässä. Näytteen genotoksinen vaikutus voidaan tutkia bakteeri- tai solutestein (AMES- ja komeettatesti), joilla saadaan selville mahdolliset mutaatiot ja DNA:n hajoaminen.

Ames-testi

Ames-testi on mikrobiologinen mutageenisuustesti, joka perustuu tunnettuihin Salmonella Typhimurium ja Escherichia coli -testikantoihin. Mikäli näissä kannoissa tapahtuu tutkittavan näytteen vaikutuksesta geneettisiä muutoksia, ne muodostavat näkyviä pesäkkeitä. Näiden pesäkkeiden määrä on näytteen mutageenisuuden mittari. Mutageenista aktiivisuutta pidetään merkkinä aineen syöpävaarallisuudesta.

Komeettatesti

Komeettatestiä käytetään ihmis- tai eläinsoluissa tapahtuvien DNA-vaurioiden tutkimiseen. DNA-vaurioiden lisääntyminen johtaa hajonneen DNA:n kulkeutumiseen elektroforeesin aikana pois solusta. Positiivinen tulos näkyy mikroskoopissa hajonneen DNA:n muodostamana ”komeetan häntänä”, mikä ilmaisee, että näytteellä on potentiaalinen kyky aiheuttaa mutaatioita ja sillä on mahdollisesti syöpää aiheuttavia ominaisuuksia.

Mikro-Ames

Mikro-Ames-testi on nestemäisessä elatusaineessa kuoppalevyllä suoritettava Ames-testin muunnos, joka soveltuu pienille näytemäärille tai alhaisille pitoisuuksille. Mutageeninen aktiivisuus havaitaan testilevyllä värimuunnoksena.

Genotoksisuusanalyysit

Metabolomiikka

Metabolomiikalla tarkoitetaan elimistön aineenvaihdunnassa syntyneiden tuotteiden tunnistamista ja pitoisuuksien määrittämistä esim. veri- tai virtsanäytteistä. Analyysissä kerätään yhdellä mittauksella tietoa jopa tuhansista metaboliiteista, ja saadaan erittäin laaja kuva tutkittavan aineen tehosta ja turvallisuudesta.
Metabolomiikka

PCR-analyysit

Teemme sekä tavallista että kvantitatiivista PCR-analytiikkaa mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yhdistelmä-DNA:n määritys rehulisäaineesta EFSA:n säännösten mukaan
 • Geneettisen stabiiliuden määritys
 • Kantaidentifiointi
 • Genotyyppaus
PCR-analyysit

Sytotoksisuus­analyysit

Sytotoksisuusanalyyseillä selvitetään näytteen myrkyllisyyttä solutasolla. Solut altistetaan testattavalle näytteelle normaalia, odotettavissa olevaa altistusta vastaavissa pitoisuuksissa. Aineenvaihdunnaltaan erilaisia solulinjoja käyttäen selvitetään, onko aine myrkyllinen sellaisenaan vai muuttuuko se myrkylliseksi – tai päinvastoin vaarattomaksi – aineenvaihdunnan seurauksena. Akuutit sytotoksisuustestit mittaavat välitöntä myrkyllistä vaikutusta eli solukuolemaa. Näiden lisäksi testataan haitallisia, mutta ei välttämättä tappavia, vaikutuksia solujen aineenvaihduntaan, esimerkiksi RNA-synteesin estymistä ja siittiösolun liikkeen hidastumista.

Highest Tolerated Dose (HTD)

HTD-testiä käytetään toksisuuden alustavaan arviointiin. Testissä tarkastellaan mikroskoopilla näytteen soluille aiheuttamia muutoksia kuten solujen rakenteellisia muutoksia, kasvun estymistä jne.

Total Protein Content (TPC)

TPC-testiä käytetään arvioitaessa akuuttia sytotoksisuutta solujen proteiini­pitoisuuden perusteella.

EROD

Myrkkyjen soluille aiheuttamaa kuormitusta voidaan mitata maksasolujen vierasainemetaboliaan osallistuvien entsyymien aktiivisuutta seuraamalla. Kun solu altistuu haitalliselle kemikaalille, se pyrkii muuntamaan sen vaarattomaksi. Tähän tarkoitukseen erityisesti maksasoluissa on joukko entsyymejä, joiden aktivoituminen on merkki haitallisesta kemikaalialtistumisesta.

LDH-testi Vero-soluilla

LDH-testiä käytetään erityisesti mikrobitoksiinien osoittamiseen. Testissä sytotoksisuus määritetään endogeenisen laktaattidehydrogenaasin (LDH) avulla, jota soluista vapautuu solu- ja kudosvaurioiden seurauksena.

Siittiötesti

Siittiötestiä käytetään mitokondrio- tai solu­kalvo­vaurioiden havaitsemiseen. Testissä tarkastellaan mikroskoopilla näytteen aiheuttamia muutoksia siittiösolujen liikkuvuudessa.

RNA-synteesin inhibitio

RNA-testiä käytetään solutasolla aikaisessa vaiheessa tapahtuvien toksisten vaikutusten toteamiseen. Menetelmä mittaa pitkäaikaisia vaikutuksia solujen metaboliaan.

Hormonihäirikkötesti

Hormonihäiriköt ovat kemikaaleja, jotka tietyillä pitoisuuksilla haittaavat elimistön omaa hormonitoimintaa. Hormonihäiriköillä on havaittu olevan vaikutuksia useiden syöpien syntyyn ja seksuaalisen kehittymisen häiriöihin. Perinteisen analytiikan avulla hormonihäirikkökemikaalien analysointi on vaikeaa, sillä hormonianalogeja voi olla useita ja osa niistä voi olla tuntemattomia. Hormonihäirikkötestin avulla voidaan mitata tuntemattoman näytteen kykyä sitoutua estrogeeni- tai androgeenireseptoriin. Sitoutuminen havaitaan luminisenssin avulla.

Sytotoksisuusanalyysit

Mikrobiologiset analyysit

Antimikrobiset ominaisuudet (bakteerit, hiivat ja homeet)

Antimikrobisuustesteissä tutkitaan näytteen vaikutusta mikrobien kasvuun.

Antibioottiherkkyys

Antibioottiherkkyystestissä tutkitaan mikrobien herkkyyttä lääke- tai eläinlääketieteellisesti merkittäville antibiooteille.

Hemolyyttisyys

Hemolyysitestin avulla saadaan selville näytteen kyky hajottaa punasoluja. Testiä käytetään mikrobien toksisuuden alustavaan arviointiin.

Mikrobikantojen identifiointi

Mikrobikannat identifioidaan morfologisin, biokemiallisin ja molekyylibiologisin (pulssikenttäelektroforeesi) menetelmin.

Räätälöidyt mikrobiologiset palvelututkimukset

Asiakkaan tarpeen mukaan suoritamme mm. kokonaismikrobien määrityksiä erilaisista näytteistä, mikrobien identifiointia, haitta- ja pilaajamikrobien analysointia sekä antibioottien, desinfektioaineiden ja biosidien tehon määrityksiä. Löydämme tarpeen vaatiessa yhteistyöverkostojemme kautta ratkaisut asiakkaittemme mikrobiologisiin tutkimustarpeisiin.

Mikrobiologiset analyysit