Elintarvike-entsyymien turvallisuuden arviointi

Entsyymien käyttö ihmisten ravinnossa edellyttää niiden turvallisuuden arviointia ennen markkinoille saattamista Euroopan yhteisössä (1). Euroopan komissiolle entsyymihakemuksen tueksi jätettävä asiakirja-aineisto sisältää yleensä kattavat tekniset ja toksikologiset selvitykset.

BIOSAFE tarjoaa tukea kaikissa prosessin vaiheissa alkuvaiheen seulontatutkimuksista tuotehyväksynnän hakemiseen saakka. Yrityksessä on syvällinen osaaminen niin akateemisessa tutkimuksessa kuin yksityiskohtaisten hakemusohjeiden kehittämisessä sekä tuotteiden turvallisuuden tieteellisessä arvioinnissa komission päätöksenteon tueksi. BIOSAFE:n laboratoriossa on tarjolla joukko hakemusten edellyttämää analytiikkaa. Lisäksi yrityksellä on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto Suomessa ja ulkomailla. Tämä takaa asiakkaalle vaadittavien tutkimusten keskitetyn ja kustannustehokkaan suunnittelun ja toteutuksen.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä

Biosafen elintarvike-entsyymien valmistajille tarjoamat analyyttiset ja muut palvelut

Mikrobiologia

 • Aerobisten sekä anaerobisten mikrobien analytiikka
 • Mikrobien taksonomien tunnistus (bakteerit, hiivat, homeet)
 • Antibioottiresistenssin tutkimukset
 • Geneettisen stabiilisuuden selvittäminen
 • Varmistus, ettei tuotteessa ole tuotanto-organismia tai DNA:ta
 • Antimikrobisen aktiivisuuden selvittäminen
 • Muut asiakkaan kanssa räätälöidyt tutkimukset

In vitro toksisuustestaukset

 • Bacillus-lajien toksiinien tuottamiskyvyn analysointi ja mahdollisten bakteerin tuottamien toksiinien analysointi
 • Sytotoksisuuskoe: ISO 10993
 • Genotoksisuuskokeet: AMES; Mikro-Ames; in vitro mikrotumatesti
 • Kemiallinen koostumus – NMR, GC-MS, LC-MS

Sekvensointi ja bioinformatiikka

 • Genomin sekvensointi
 • Genomin kokoaminen ja geenien tunnistus
 • Lajin tunnistus sekvenssitiedon avulla
 • Toksiinien tuottoon kytkeytyvien geenien, virulenssitekijöiden ja antibioottiresistenssigeenien etsintä
 • Geneettisten muunnosten tunnistus ja kuvaus
 • Sekundaarimetaboliittien biosynteesireittien geenien analysointi
 • Metagenomiikka
 • Asiakkaan erityistarpeisiin räätälöity bioinformatiikka

Metabolomiikka

 • Metaboliittien tunnistaminen
 • Avustaminen analytiikan ja toksikologisten tutkimusten keskittämisessä asianmukaisiin yhdisteisiin

Konsultaatiot

 • Genomisekvensoinnin tulosten tulkinta
 • Kirjallisuuskatsaukset, konsultaatiot ja lausunnot
 • Tietojen analysointi ja johtopäätösten vetäminen
 • Avustaminen tietojen saattamisessa viranomaisten edellyttämään muotoon

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoa!
(* pakollinen kenttä)